Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
This text in English: Borders and prisons: ready for demolition 

Zie ook: persbericht Steungroep 13 September / persbericht advocaat Willem Jebbink / bericht AAGU 

Vandaag, 8 januari 2019, precies zes jaar na het proces tegen mij wegens opruiing op 8 januari 2013, heeft de Hoge Raad besloten: voor het schrijven van twee artikelen en voor een actie in de raadszaal van de gemeente Zeist tegen de gezinsgevangenis op Kamp Zeist, stuurt men mij in totaal twee-en-halve maand het gevang in. Schrik ik daarvan? Nee. Dit begon zeven jaar geleden al met een inval, huiszoeking, drie dagen in volledige beperkingen in een politiecel bij de Nationale Recherche en het offline halen van mijn website: wegens ‘opruiing’. De teksten waar het toen over ging, staan nog altijd op mijn website. Twee ervan zijn verboden: ‘Rara, wiens rechtsorde is het?’ en ‘Waar blijft de Hollandse opstand’. Justitie vindt het blijkbaar de moeite niet daar wat aan te doen, weet natuurlijk ook dat dit zinloos is omdat ze elders op internet verder zijn verspreid, maar vindt het wel nodig om me er vele jaren later nog voor op te sluiten. Dreiging, controle en repressie zijn sowieso nadien niet aflatend geweest. Door uiteindelijk lafhartig een voorwaardelijke straf op te leggen wegens die ‘opruiing’, hoopte men dat ik me zou inhouden. Maar proeftijd is net als de wet: irrelevant als er kinderen worden opgesloten en gedeporteerd. Denkt de Neederlandse staat nu werkelijk door mij op te sluiten me van gedachten te doen veranderen? Lachwekkend! Want terwijl ze van mij hopen even af te zijn, zal de deportatiemachine doorgaan, blijven mensen verdrinken in de Middellandse Zee, worden meer muren en hekken gebouwd, en zullen mensen die zich ertegen verzetten ook weer doelwit zijn van repressie, migranten en vluchtelingen voorop. Dus nee, ze zijn niet van me af. Ik schrijf, maakt niet uit waar, om hen aan te klagen en als verantwoordelijk voor de dood van velen aan te wijzen, in de hoop anderen wakker te schudden. In de hoop dat meer mensen in actie komen, op wat voor manier dan ook. Indien men mijn woorden met hun wetten aanmerkt als ‘opruiing’, dan voelt de staat zich er kennelijk door bedreigd. Goed dan. Elk woord een vonk! Ik ben nog lang niet klaar. Die staat met zijn grenzen is niets anders waard dan het omver werpen ervan. Het is tijd om verzet te mobiliseren. En snel ook. Omwille van de vrijheid om te leven, niet alleen te overleven. 

Mijn vervolging en veroordeling - en die van talloze mensen die in solidariteit met vluchtelingen de grenzen trotseren, zoals de Briançon 7 in Frankrijk, of die deportaties tegenhouden, zoals de Stansted 15 in Engeland, die daadwerkelijk waar dan ook hekken en muren neerhalen, die het toenemende fascisme bestrijden met meer dan alleen woorden - is een te verwachten reactie van autoriteiten die hun masker van Westerse normen en waarden genadeloos afgetrokken zien. Het is een reactie die betekent dat we op de goede weg zijn. Als ze geen last hadden van onze stemmen en daden, dan liet men ons begaan. Repressie is het antwoord van de staat op onze kracht en onze kracht zal die repressie weerstaan. Daar helpt geen gevangenis tegen. Omdat wij geen moment zullen vergeten dat de bodem van de Middellandse Zee vol ligt met de lichamen van mensen die zich verzet hebben tegen het gemilitariseerde Fort Europa. Ze kunnen niet anders. Is het niet over zee, dan wel achterin trucks waar mensen de verstikkingsdood riskeren. Maar ook zichtbaarder als mensen over de hekken van Melilla en Ceuta klimmen en daarbij meer dan alleen kleerscheuren oplopen. Verzet tegen migratiebeheersing zal altijd doorgaan, 

omwille van al die mensen die in Libië in kampen zitten en worden gemarteld, verkracht, en als slaven verhandeld; 
omwille van al die mensen die het niet eens door de Sahara halen; 
omwille van al die mensen die aan de Turks-Syrische grens worden doodgeschoten of anders wel met een muur betaald door de EU worden tegengehouden; 
omwille van al die mensen in de bitterkoude en overvolle Griekse kampen; 
omwille van al die mensen in Calais en Oostende die worden opgejaagd en beroofd van hun schaarse middelen van bestaan; 
omwille van de vele drenkelingen in de Middellandse Zee, en het tegenhouden van reddingsschepen;
omwille van het levenslange wachten op het recht te mogen bestaan; 
omwille van alles wat we nooit te horen krijgen, alle misdaden van de schrijftafelmoordenaars in kantoren en regeringsgebouwen. 

Dus, 

vanwege al die repressie tegen vluchtelingen die we niet eens kunnen zien, die namens ons, EU-burgers met een paspoort, wordt uitbesteed aan dictatoriale regimes buiten Europa, handlangers van de extreem-rechtse politiek die hier doet alsof vluchtelingen ergens recht op hebben – wat een leugen; 
vanwege al die repressie tegen vluchtelingen in de straten van Europa, die voor ons verborgen wordt gehouden maar die we wel kunnen zien als we maar willen; 

zeg ik tegen de Neederlandse staat: het maakt niet uit wat jullie doen. Dit alles vraagt om actie, revolutie, insurrectie. En als daar een prijs voor betaald moet worden, dan laat die vooral zien wie jullie zijn: machtige, maar bange misdadigers in kantoren met beveiliging die overal mee wegkomen. We zullen jullie altijd blijven bestrijden. Kom maar op. Die twee-en-halve maand gevangenisstraf van jullie is in het licht van jullie verborgen massamoord, jullie geheime racistische, nationalistische en koloniale oorlog tegen vluchtelingen, vooral een zoveelste misdaad. Het is ontvoering, gijzeling. Maar ik zal de tijd die jullie me af willen nemen tegen jullie gebruiken. Tijd om na te denken over vervolgstappen, nieuwe plannen. In de aanval. In woord en daad. Die gevangenissen van jullie, die zijn net als jullie grenzen en wetten: rijp voor de sloop. 

Joke Kaviaar, 8 januari 2019 

English: Borders and prisons: ready for demolition 

Today, January 8, 2019, exactly six years after the trial against me for incitement on January 8, 2013, the Supreme Court has decided: for writing two articles and for an action in the council chamber of the municipality of Zeist against the family prison at Kamp Zeist I will be send to prison for a total of two and a half months. Do I find that shocking? No. This started seven years ago with a raid, house search, three days in complete restrictions in a police cell at the National Criminal Investigation Department and the taking offline of my website: on charges of 'sedition'. The texts in question are still on my website. Two of them are forbidden: 'Rara, whose legal order is it?' And 'Where is the Dutch rebellion?' The prosecution apparently does not bother to do something about it, evidently because they also know that this is useless, but still they find it necessary to lock me up because of it many years later. In the meantime, the threat, control and repression have been unremitting ever since. By cowardly imposing a conditional punishment for that "sedition", it was hoped that I would withhold myself. But probation is just like the law: irrelevant if children are locked up and deported. Does the Dutch state really think that by locking me up I would change my mind? Hilarious! Because while they hope to get rid of me, the deportation machine will continue, people will drown in the Mediterranean, more walls and fences will be built, and people who oppose this policy will also be targets of repression, migrants and refugees first. So no, they will not be rid of me. I write, no matter where, to denounce them and to point out their responsibility for the deaths of many, in the hope to awake others. In the hope that more people will come into action, in whatever way. If according to their laws my words are labeled as "sedition", the state obviously feels threatened by it. All right then. Every word a spark! I am not finished yet. The state with its borders is worth nothing but its overthrow. It is time to mobilize resistance. And fast as well. For the freedom to live, not just to survive. 

My persecution and sentencing - and that of countless people fighting the borders in solidarity with refugees, such as the Briançon 7 in France, or that prevent deportations, such as the Stansted 15in England, that actually tear down fences and walls, combating the increasing fascism with more than just words - is an expected reaction from authorities who see their mask of Western standards and values ​​mercilessly jerked off. It is a reaction that means that we are on the right track. If our voices and actions were not hindering them, they would let us continue. Repression is the state's response to our strength and our strength will resist that repression. No prison will help them. Because we will not forget for a moment that the bottom of the Mediterranean is full of the bodies of people who resisted the militarized Fortress Europe. It’s the only thing they can do. Is it not over sea, then in the back of trucks where people risk death by suffocation. But it is also more visible when people climb over the fences of Melilla and Ceuta and, in doing so, get more than just their clothes ripped. Resistance to migration control will always continue, 

because of all those people who are in camps in Libya and are being tortured, raped, and traded as slaves; 
because of all those people who do not even get through the Sahara; 
because of all those people who are shot at the Turkish-Syrian border or who are otherwise stopped with a wall paid by the EU; 
because of all those people in the bitter-cold and crowded Greek camps; 
because of all those people in Calais and Ostend who are being hunted and deprived of their scarce means of livelihood; 
because of the many drownings in the Mediterranean Sea, and the stopping of rescue ships; 
because of the lifelong waiting for the right to exist; 
because of everything we never get to hear, all the crimes of the writing desk killers in offices and government buildings. 

So, 

because of all the repression against refugees that we can not even see, that on our behalf, EU citizens with a passport, are being outsourced to dictatorial regimes outside of Europe, accomplices of the extreme right-wing politics here pretending refugees are entitled to something - what a lie; 
because of all the repression against refugees in the streets of Europe, which is kept hidden from us but which we can see if we want to; 

I tell the Dutch state: it does not matter what you do. All of this calls for action, revolution, insurrection. And if a price has to be payed for it, then it shows you for what you really are: powerful, but frightened criminals in offices with security that get away with everything. We will always continue to fight you. Bring it on. That two-and-a-half month imprisonment of yours is in the light of your hidden mass murder, your secret racist, nationalist and colonial war against refugees, most of all just another crime. It is kidnapping, hostage taking. But I will use the time you want to take from me against you. Time to think about follow-up steps, new plans. In the attack. In word and deed. Those prisons of you are just like your borders and laws: ready for demolition. 

Joke Kaviaar, 8 januari 2019

 

 

Login om te antwoorden

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Over de hele wereld zijn racisme en extreem-rechts in opkomst. Antiracistische en antifascistische coalities in verschillende Europese landen en de Verenigde Staten roepen gezamenlijk op tot wereldwijde protesten tegen racisme en extreem-rechts. We publiceren hier een Nederlandse vertaling van de oproep. In Nederland organiseert Comité 21 Maart een demonstratie.

We doen deze oproep in de zeer zorgwekkende context van de huidige internationale toename van racisme en extreem-rechts. 

Extreem-rechtse partijen doen het steeds beter bij verkiezingen en maken hier en daar zelfs onderdeel uit van de regering. Met Donald Trump in de VS en Jair Bolsonaro in Brazilië is extreem-rechtse haat tegen migranten, moslims, vrouwen, LHBTQ+ers, zwarte mensen, oorspronkelijke bevolkingsgroepen en ideologische tegenstanders doorgedrongen tot het presidentschap van de twee grootste landen in Noord- en Zuid-Amerika. 

Op steeds meer plaatsen zijn er gewelddadige fascistische straatbewegingen. 

De toename van racisme tegen migranten voedt andere vormen van racisme. Antisemitisme, dat na de Holocaust voor altijd verdwenen had moeten zijn, neemt opnieuw toe, met verschrikkelijke gevolgen zoals de aanval op de synagoge in Pittsburgh. 

Roma zijn ook op grote schaal slachtoffer geworden van de Holocaust, maar in sommige Europese landen zijn aanvallen op Roma officieel overheidsbeleid geworden. En islamofobie is schering en inslag. 

Vooral moslimvrouwen die een hijab dragen gaan gebukt onder toenemende agressie. 

De opkomst van racisme en extreem-rechts betekent een groot gevaar voor de meerderheid van de bevolking. We zullen de verschillende maatschappelijke problemen waar we mee kampen nooit op kunnen lossen, tenzij we de eenheid van gewone mensen verdedigen tegen pogingen van racisten en fascisten om ons te verdelen. 

Rond de Internationale Dag tegen Racisme in maart 2018 waren er demonstraties en andere activiteiten in veel landen, waaronder Australië, Canada, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Nederland, Oostenrijk, Polen, de Spaanse staat, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea. 

De urgentie om in actie te komen is nu nog groter. Er zijn meer mobilisaties nodig zoals de #Unteilbar-demonstratie van 250 duizend mensen in Berlijn in oktober, de kwart miljoen mensen tegen Trump in Londen in juli, het verzet in Brazilië, de demonstraties en protesten in Wenen en de tegenaanvallen die de Gouden Dageraad hebben teruggedrongen. 

En we hebben brede bewegingen nodig om deze acties voort te zetten en uit te bouwen. Wij zijn de meerderheid, we kunnen winnen. 

Om die reden doen we deze oproep voor gezamenlijke mobilisaties tegen racisme en extreem-rechts op 16 maart 2019, rond de Internationale Dag tegen Racisme. 

Door lokaal en internationaal te coördineren kunnen we onderlinge banden versterken. Deze actiedag moet een stap vooruit worden in de gezamenlijke strijd tegen haat en voor solidariteit in verscheidenheid. 

Eén wereld tegen racisme en fascisme!

Aanvankelijke ondertekenaars:
KEERFA (Verenigde Beweging tegen Racisme en de Fascistische Dreiging, Griekenland)
Stand Up To Racism (Sta Op Tegen Racisme, Groot-Brittannië)
UCFR (Eenheid Tegen Fascisme en Racisme, Catalonië)
Comité 21 Maart (Nederland) 
Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination (Samenwerkingsverband tegen racisme en discriminatie, Denemarken)
DurDe (Zeg nee tegen racisme en nationalisme, Turkije)
Aufstehen gegen Rassismus (Sta Op Tegen Racisme, Duitsland)
Ongi Etorri Errefuxiatuak (Vluchtelingen Welkom Coalitie, Biskaje, Baskenland)
United Against Racism (Verenigd Tegen Racisme, Ierland)
Zjednoczeni Przeciw Rasizmowi (Verenigd Tegen Racisme, Polen)
United Against Racism and Fascism - NYC (Verenigd Tegen Racisme en Fascisme, Verenigde Staten) 

We vragen bewegingen tegen fascisme en racisme over de hele wereld om de verklaring te ondertekenen.

Login om te antwoorden

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

 

rode-hesjes.

Rood, omdat we niet alleen klagen over de gevolgen van een fout systeem, maar het systeem zelf willen veranderen.

In 2018 kwam in Frankrijk de 'gele hesjes'-beweging op, in eerste instantie als protest tegen de hoge brandstofprijzen, maar later breidde het aantal onderwerpen zich uit.

De beweging trok internationaal de aandacht, maar kampte ook met pogingen vanuit extreem-rechts om te infiltreren.

Ook in Nederland en Vlaanderen ontstond er een gele hesjes-beweging, die op 1 december voor het eerst protesteerde.

Waar vele activisten al bang voor waren, gebeurde inderdaad, zoals zo vaak wanneer een beweging zegt niet politiek gekleurd te zijn: de beweging werd gekaapt, en deels gedragen, door een variatie aan 'alt-' en extreem-rechtse bewegingen.

De neo-nazistische NVU, Pegida, 'Rechts In Verzet', Voorpost en Identitair Verzet zijn maar een paar namen die te noemen zijn.

Ongetwijfeld maakte niet elke demonstrant deel uit van die groepen, maar het laat wel zien dat de keuze om 'niet-politiek' te zijn bijna automatisch als een honingpot voor deze groepen werkt.

Door schade en schande wijzer geworden, is daarom een begin gemaakt met deze pagina, @rodehesjes.

Rood, omdat we niet alleen willen protesteren om individuele onderwerpen, maar vooral omdat we kiezen voor strijd tegen het neoliberale kapitalisme, en tegen het fascisme dat aan het eind van de neoliberale pijplijn op zijn prooi loert.

Rood, omdat we niet tegen migranten en vluchtelingen protesteren, maar militaire en economische oorlogen afwijzen. Daarom wijzen we ook de NAVO af, alsmede internationale handelsverdragen in hun huidige vorm, omdat deze steevast leiden tot vrij baan voor uitbuitende en vervuilende multinationals en hun onderaannemers, alsmede tot afbraak van publieke en sociale voorzieningen, voor zover deze al aanwezig waren.

Rood, omdat we erkennen dat het kapitalisme heeft gefaald, behalve voor de meest vermogende personen en bedrijven.

Rood, omdat socialistische uitgangspunten, zoals sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid, noodzakelijk zijn om naar een alternatief voor het kapitalisme te streven.

Rood, omdat we niet alleen klagen over de gevolgen van een fout systeem, maar het systeem zelf willen veranderen.

Rood, omdat 'groen' niet zonder sociale rechtvaardigheid kan.

Rood, omdat ons bloed dezelfde kleur heeft, ongeacht huidskleur.

Kun je het bovenstaande onderschrijven? Welkom bij de Rode Hesjes!

(Het bovenstaande is afkomstig van de pagina Rode Hesjes)

 

De Rode Hesjes gaan naar Utrecht! Demonstreer met ons mee op zondag 13 januari! Na jaren te hebben geleden onder het wanbeleid van Rutte zeggen wij: het is genoeg geweest! Wees erbij en laat je stem horen. Eerlijke lonen, betaalbaar wonen, een sterke publieke sector (zorg, onderwijs, openbaar vervoer), en een zowel duurzame als inclusieve samenleving is niet te veel gevraagd!

Wij verzamelen op Neude, een plein nabij Utrecht CS. Na een moment van reflectie, toespraken, en aankondigingen voor toekomstige acties, begint onze mars door de binnenstad van Utrecht. Na afloop is er een zeepkist moment waar wij met elkaar en voor elkaar een nieuwe toekomst voor Nederland gaan uitzetten. 

Dit is een inclusieve beweging door en voor alledaagse mensen. Meedenken en meehelpen? Zie onze Facebook groep: 
https://www.facebook.com/groups/484123852112963

Zie hieronder voor informatie over ons, onze punten, en praktische zaken.

--

// WIE ZIJN DE RODE HESJES?
In 2018 kwam in Frankrijk de 'gele hesjes'-beweging op, in eerste instantie als protest tegen de hoge brandstofprijzen, maar later breidde het aantal onderwerpen zich uit. De beweging trok internationaal de aandacht. Helaas worden veel van de activiteiten in Nederland gekaapt door extreem-rechts.

Wij starten daarom de beweging de Rode Hesjes.

Rood, omdat eerlijke lonen, betaalbaar wonen, een sterke publieke sector (zorg, onderwijs, openbaar vervoer), en een zowel duurzame als inclusieve samenleving niet te veel gevraagd is. 

Rood, omdat we erkennen dat het kapitalisme heeft gefaald en ons leven bedreigt, behalve voor de meest vermogende personen en bedrijven.

Rood, omdat we niet alleen willen protesteren om individuele onderwerpen, maar vooral omdat we kiezen voor strijd tegen het neoliberale kapitalistische beleid van Rutte, en tegen het fascisme dat aan het eind van de neoliberale pijplijn op zijn prooi, het gewone volk, loert.

Rood, omdat we niet tegen migranten en vluchtelingen protesteren, maar militaire en economische oorlogen afwijzen. Daarom wijzen we internationale handelsverdragen in hun huidige vorm af, omdat deze uiteindelijk leiden tot vrij baan voor uitbuitende en vervuilende multinationals en hun onderaannemers, alsmede tot nog meer afbraak van publieke en sociale voorzieningen.

Rood, omdat we meer dan ooit zien dat verschillende vormen van onderdrukking en kapitalisme communicerende vaten zijn en daarom beiden moeten worden bestreden. 

Rood, omdat ons bloed dezelfde kleur heeft, ongeacht huidskleur, sekse, seksualiteit en/of gender, psychische en/of fysieke vermogen. Vrouwen krijgen nog altijd minder betaald dan mannen voor hetzelfde werk en minderheden hebben nog steeds veel minder kans op de banenmarkt vanwege hun achternaam, fysieke vermogen, gender et cetera - dat mag niet zo langer doorgaan. Als alle werkende mensen solidair zijn met elkaar, kunnen we in eenheid strijden!

Rood, omdat de doorgeslagen koopcultuur mensen van elkaar en de natuur vervreemdt. Bovendien leidt de nadruk op kopen, kopen, kopen tot vervuiling en uitputting van de aarde en veroorzaakt het klimaatverandering.

Rood, omdat mensen ook dieren zijn en onderdeel van de natuur. Alleen daarom al, moeten we voor de aarde, dieren en natuur, even goed zorg dragen als voor onszelf.

Rood, omdat steeds verdere uitbreiding van winkeltijden en de 24 uurseconomie ten koste gaat van grondstoffen, klimaat en het privéleven van winkelpersoneel.

Rood, omdat socialistische uitgangspunten, zoals sociaaleconomische rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid, noodzakelijk zijn om naar een alternatief voor het kapitalisme te streven.

Rood, omdat het CODE ROOD is voor het klimaat en 'groen' niet zonder sociale rechtvaardigheid kan.

Rood, omdat we niet alleen klagen over de gevolgen van een fout systeem, maar het systeem zelf willen veranderen.

Kun je het bovenstaande onderschrijven? Welkom bij de Rode Hesjes! Ben je nog niet helemaal overtuigd van alle punten maar zijn er paar waar jij je voor wil inzetten? Dan ben je ook welkom! Zolang je de punten en wensen van anderen respecteert. 

// WAAR STAAN DE RODE HESJES VOOR?
De 8 rode eisen waar wij ons voor inzetten:
#1. Haal het geld waar het zit: de rijkste 80000 Nederlanders bezitten bijna 30% van de rijkdom in dit land.
Schrap de verhoging van het lage btw-tarief (o.a. op voedingsmiddelen, medicijnen, en water).
Verhoog vermogensbelasting voor bovenklasse (niet voor arbeiders- en middenklasse).
Verhoog winstbelasting voor grote bedrijven en multinationals (niet voor midden- en kleinbedrijf). 
Pak belastingontwijking door multinationals en supervermogenden aan. Nederland moet stoppen als belastingparadijs.
Hervorm het financiële systeem: verwijder perverse prikkels, verbied gevaarlijke financiële producten, stel externe toezicht in.
Handhaaf hypotheekrenteaftrek tot 350.000 euro.

#2. Lonen, minimum, en uitkeringen omhoog. Invoering onvoorwaardelijke studieloon. Na jaren nullijn en stijgende kosten, is het tijd voor een inhaalslag. 
Voer een studieloon in: 6 jaar lang een maandelijkse toelage, volledige gift bij afstuderen (met terugwerkende kracht ingevoerd)
Komend jaar een loonsverhoging van vijf procent voor werkende mensen.
Het minimumloon en uitkeringen moeten stevig omhoog. 
De 'Primark Premie', die bedrijven een extra subsidie geeft als ze hun personeel weinig betalen, moet onmiddellijk van tafel. 
#3. Wonen moet weer betaalbaar worden 
Haal de 400 miljoen euro terug waarmee woningcorporaties zijn gekort door de Rutte III belastingdeal. 
Veel meer sociale huurwoningen moeten worden bijgebouwd. 
Wachtlijsten moeten worden ingekort. 
De verhuurdersheffing moet van tafel. 
Nationaliseer op de lange termijn alle woningcorporaties: wonen is een mensenrecht, niet een markt.
#4. Gegarandeerd pensioen 
De collectiviteit in de pensioenopbouw moet worden gehandhaafd.
Behoud doorsneepremie: ongeacht hoe oud of jong je bent, je betaalt dan een gemiddelde aan premie. Dat is voor de solidariteit tussen ouderen en jongeren. 
Elke generatie moet een geïndexeerd pensioen krijgen. 
De pensioenleeftijd moet terug naar 65 jaar. 

#5. Rechtvaardige verdeling van werk en inkomen
Wie vast werk verricht moet ook een vast contract hebben. 
Flexwerk moet worden beperkt tot piekbelasting en inval bij ziekte en verlof.
Wettelijk vastleggen werkweek van 30 uur met behoud van gelijk loon. 
Voer voor vijf jaar een proef basisinkomen in onder 10.000 Nederlanders.
Stop werken zonder loon (dwangarbeid). 
Herstel instroom WSW verband. 
Pak discriminatie, in elke vorm, op de arbeidsmarkt keihard aan. 

#6. Herstel van de publieke sector: de marktwerking in o.a. de zorg, het openbaar vervoer, de nutsbedrijven, en alle lagen van het onderwijs is doorgeslagen. 
Draai de marktwerking in deze sectoren terug en breng de menselijke maat terug. 
Zorg: Herstel het ziekenfonds! Garandeer publieke zorg voor iedereen, zonder eigen risico. 
Openbaar vervoer: Investeer in een snel, schoon, toegankelijk en gratis netwerk. Vermindert ook de uitstoot van CO2 en fijnstof.
Onderwijs: Breng het financieringspeil van PO, MO, en HO terug naar het niveau van 1995 in % van BNP en geef prioriteit aan onderwijs op maat en kwaliteit in het algemeen. 

#7. Klimaatverandering, ecologie en de transitie naar een duurzame samenleving 
Zet fossiele brandstof onder aan de energiepiramide. Geen nieuwe fossiele infrastructuur en stel afbouwplan in. Investeer in groene energie. Biomassa is geen duurzame energie.
Help mensen met een lager loon in de energietransitie. De grote verhoging van de energiekosten treffen arme(re) mensen relatief gezien het zwaarst. Belast de vervuilende bedrijven.
Hanteer een eerlijk en rechtvaardig klimaatbeleid en hervorm handelsverdragen, zoals ISDS en Energy Charter Treaty, die een snelle en eerlijke transitie in de weg staan.
Zet de aarde en de natuur voorop; de basisvoorwaarden voor ons leven. Solidariteit met de aarde, is solidair voor iedereen.
Herstel de biodiversiteit; voorkom verdere uitsterving van soorten.
Pak de intensieve landbouw en veeteelt aan, maak sommige GMO, patenten op organismen en chemische bestrijdingsmiddelen verboden.
Beprijs producten eerlijk: verreken ook de schade die het product nu en in de toekomst veroorzaakt in Nederland en in andere landen.
Pleit voor ecocide als 5e misdaad tegen de mensheid in het international strafrecht.

#8. Inclusief 
Dit land is van ons allemaal. Niet van een invloedrijke minderheid, en ook niet alleen van de meerderheid.
Onverkorte naleving van het (door Nederland mede bedachte) Vluchtverdrag. Geen deals met dictaturen of anderen om mensen te verhinderen te vluchten, terwijl ze hier recht op asiel hebben. 
Erkenning van Nederland als immigratieland, met beleid wat mensen helpt te integreren met elkaar, zonder valse concurrentie, zonder assimilatie te eisen, en zonder dat werknemers tegen elkaar worden uitgespeeld of weg worden gepest.
Doceer niet het Wilhelmus in scholen maar de Grondwet, gelijkwaardigheid begint daar.

Wij werken nog hard aan deze eisen en onze beweging in het algemeen. Wil je meedenken en meehelpen? Word lid van onze facebook groep!

// WAAR HAAL IK RODE HESJES?
Kijk op https://esvshop.nl/bhv-artikelen/veiligheidshesjes/rws-hesjes-standaard/rws-hesje-rood-99111
Of kijk op: https://www.bol.com/nl/p/3x-wegwerp-regenponcho-rood-poncho/9200000080051587

Een rode trui of jas is ook helemaal prima! 

// REISKOSTEN & DONATIE 
Het openbaar vervoer is een duur grapje geworden. Daarom is het protest in Utrecht: goed bereikbaar vanuit het hele land, waardoor je minder kwijt bent aan reiskosten. Mochten de kosten toch te veel zijn, wat dankzij Rutte helaas voor velen het geval is, dan is er misschien de mogelijkheid dat je mede demonstranten iets voor je kunnen betekenen. Wij zullen geld inzamelen tijdens de demonstratie en aan het einde uitkeren aan de mensen die dat nodig hebben (neem je wel je bonnetje dan mee?) Als er wat overblijft gebruiken wij dat voor de volgende acties.

Kijk ook op www.treinreiziger.nl voor aanbiedingen op treinkaartjes.

Login om te antwoorden

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

"Het aantal mensen dat vindt dat Zwarte Piet zwart moet blijven, is gedaald. In 2016 deelde 65 procent van de ondervraagde Nederlanders die mening, nu gaat het om 50 procent, blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau I&O Research.

Op de vraag of de discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet terecht is, antwoordt 30 procent 'ja'. Een meerderheid van 68 procent vindt de discussie onterecht, tegenover acht op de tien ondervraagden in 2016."

Login om te antwoorden